when iman is inside

:: life is beautiful when everything is for Allah SWT ::

Monday, May 18, 2009

Email Sahabatku:Bila Paderi Dedah Rahsia

Setelah beberapa kali menerima dan membaca email ini, ingin aku berkongsi
dengan anda semua..Bacalah kawan2..
Assalamualaikum dan salam sejahtera…”
LAA ILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINALZHAALIMIIN“
Hayati kandungannya
Bismillahirrahmanir rahim.
Artikel ni agak panjang, tapi banyak pengetahuan
dan manfaat untuk kita,insya Allah… Bila Paderi Terpaksa Buka Rahsia

Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya diAmerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah
berupa pendidikan agama Islam bahkan dia mampu mendalaminya.
Selain belajar, dia juga seorang jurudakwah Islam. Ketika berada di Amerika, dia berkenalan dengan salah seorang Nasrani.. Hubungan mereka semakin
akrab, dengan harapan semoga Allah s.w.t. memberinya hidayah masuk Islam.

Pada suatu hari mereka berdua berjalan- jalan di sebuah perkampungan di
Amerika dan melintas dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut.
Temannya itu meminta agar dia turut masuk ke dalam gereja. Mula mula dia
keberatan, namun kerana desakan akhirnya pemuda itu pun memenuhi
permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu
bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka..

Ketika paderi masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan
lantas kembali duduk. Di saat itu, si paderi agak terbeliak ketika melihat
kepada para hadirin dan berkata,

” Di tengah kita ada seorang Muslim. Akuharap dia keluar dari sini.”

Pemuda Arab itu tidak bergerak daritempatnya. Paderi tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namundia tetap tidak bergerak dari tempatnya. Hingga akhirnya paderi ituberkata,

“Aku minta dia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya. ”

Barulah pemuda ini beranjak keluar.
Di ambang pintu, pemuda bertanya kepada sang paderi,

“Bagaimana anda tahu bahawa saya seorang Muslim?”

Paderi itu menjawab, “Dari tanda yang terdapatdi wajahmu.”

Kemudian dia beranjak hendak keluar. Namun, paderi ingin memanfaatkan
kehadiran pemuda ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya untuk
memalukan pemuda tersebut dan sekaligus mengukuhkan agamanya. Pemuda Muslim
itupun menerima tentangan debat tersebut.

Paderi berkata, “Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus menjawabnya dengan tepat. ”

Si pemuda tersenyum dan berkata,“Silakan!”

Sang paderi pun mulai bertanya,

“Sebutkan satu yang tiada duanya,dua yang tiada tiganya,tiga yang tiada empatnya,empat yang tiada limanya,lima yang tiada enamnya,enam yang tiada tujuhnya,tujuh yang tiada delapannya,delapan yang tiada sembilannya,sembilan yang tiada sepuluhnya,sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh,sebelas yang tiada dua belasnya,dua belas yang tiada tiga belasnya,tiga belas yang tiada empat belasnya.”

“Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh!

Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?

Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga?

Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya?

Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu!”

“Siapakah yang tercipta dari api,siapakah yang diazab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api?

Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yang diazab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu?”

“Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar!

Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting,setiap ranting mempunyai 30 daun,setiap daun mempunyai 5 buah,3 di bawah naungandan dua di bawah sinaran matahari?”

Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan keyakinan kepadaAllah.Setelah membaca “Bismillah.. .”dia berkata,

-Satu yang tiada duanya ialahAllah s.w.t..

-Dua yang tiada tiganya ialahMalam dan Siang. Allah s.w.t.berfirman,
” DanKami jadikan malam dan siang sebagaidua tanda (kebesaran kami).”(Al-Isra’: 12).

-Tiga yang tiada empatnya adalahkesilapan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.

-Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur’an.

- Lima yang tiada enamnya ialah Solat lima waktu.

-Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah Hari ketika Allah s.w.t. menciptakan makhluk.

-Tujuh yang tiada delapannya ialahLangit yang tujuh lapis.
Allah s..w.t.berfirman, “Yang telah menciptakantujuh langit berlapis-lapis. Kamusekali-kali tidak melihat pada ciptaanRabb Yang Maha Pemurah sesuatu yangtidak seimbang.” (Al-Mulk: 3).

-Delapan yang tiada sembilannya ialah Malaikat pemikul Arsy ar-Rahman.
Allahs.w.t. berfirman, ” Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjurulangit.Dan pada hari itu delapan orangmalaikat menjunjung ‘Arsy Rabbmu diatas(kepala) mereka.” (Al-Haqah: 17).

-Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu’jizat yang diberikan kepada NabiMusa yaitu: tongkat, tangan yangbercahaya, angin topan, musimpaceklik,katak, darah, kutu dan belalang.*-

Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialahKebaikan.
Allah s..w.t.berfirman, “Barang siapa yang berbuatkebaikan maka untuknya sepuluh kalilipat.” (Al-An’am: 160).-

Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah Saudara-Saudara Nabi Yusuf .

-Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah Mu’jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, “Dan (ingatlah)ketika Musa memohon air untuk kaumnya,lalu Kami berfirman, “Pukullah batuitudengan tongkatmu.” Lalumemancarlahdaripadanya dua belas mata air.” (Al-Baqarah: 60).

-Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah Saudara Nabi Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.

-Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktuSubuh. Allah s.w.t.. berfirman, “Dan waktusubuh apabila fajarnya mulaimenyingsing. ” (At-Takwir: 18).

-Kuburan yang membawa isinya adalah Ikan yang menelan Nabi YunusAS...

-Mereka yang berdusta namun masuk kedalam surga adalahsaudara-saudara Nabi Yusuf,yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya,
Wahai ayah kami,sesungguhnya kami pergi berlumba-lumbadan kami tinggalkan Yusuf di dekatbarang-barang kami, lalu dia dimakanserigala.”
Setelah kedustaanterungkap,Yusuf berkata kepada mereka,
“Tak adacercaan terhadap kamu semua.” Dan ayahmereka Ya’qub berkata,
“Aku akanmemohonkan ampun bagimu kepada Rabbku.Sesungguhnya Dia-lah Yang MahaPengampun lagi Maha Penyayang.”(Yusuf:9

-Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara Keldai.
Allah s.w.t. berfirman, “Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keldai.” (Luqman: 19).

-Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam,Malaikat, Unta Nabi Shalih dan KambingNabi Ibrahim..

-Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diazab dengan api ialahAbu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim.

Allah s.w.t.berfirman, “Wahai api dinginlah danselamatkan Ibrahim.” (Al-Anbiya’: 69).-

Makhluk yang terbuat dari batu adalahUnta Nabi Shalih, yang diazab denganbatu adalah tentara bergajah dan yangterpelihara dari batu adalah AshabulKahfi (penghuni gua).

-Sesuatu yang diciptakan Allah dandianggap perkara besar adalah TipuDayaWanita, sebagaimana
firmanAllahs.w.t. “Sesungguhnya tipu daya kaumwanitaitu sangatlah besar.” (Yusuf: 28).-

Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun,setiap daun mempunyai 5 buah, 3 dibawah teduhan dan dua di bawah sinaranmatahari maknanya: Pohon adalah Tahun,Ranting adalah Bulan, Daun adalahHari dan Buahnya adalah Solat yanglima waktu, Tiga dikerjakan di malamhari dan Dua di siang hari.

Paderi dan para hadirin merasa takjub mendengar jawapan pemuda Muslim tersebut. Kemudian dia pun mula hendakpergi. Namun dia mengurungkan niatnya dan meminta kepada paderi agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh paderi.

Pemuda ini berkata, “Apakah kunci surga itu?”
Mendengar pertanyaan itu lidah paderi menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rupa wajahnya pun berubah.
Dia berusaha menyembunyikan kekuatirannya, namun tidak berhasil.
Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun dia cuba mengelak.

Mereka berkata, “Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya dia jawab, sementara dia hanya memberi cuma satu pertanyaan namun anda tidakmampu menjawabnya!
Paderi tersebut berkata,
“Sesungguhnya aku tahu jawapannya, namun aku takut kalian marah.”
Mereka menjawab,
“Kami akan jamin keselamatan anda. “

Paderi pun berkata,
“Jawapannya ialah: Asyhadu An La Ilaha Illallah , WaAsyhadu Anna Muhammadar Rasulullah. “
Lantas paderi dan orang-orang yang hadir di gereja itu terus memeluk agama Islam.

Sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga merekad engan Islam melalui tangan seorang pemuda Muslim yang bertakwa.

**NOTA:Ini merupakan sebuah artikel yangcukup bagus. Ia dapat menyedarkan kita agarmembaca dan memahami isi kandunganAl-Qur’an bagi membolehkan kitamenangkis tohmahan dan menjawabpertanyaan orang-orang kafir.Saya pernah membaca dari satu bukubahawa sebenarnya paderi Kristian tahubahawa Kunci Syurga itu adalah DuaKalimah Syahadah. Kerana itu(kononnya)apabila nazak seorang Kristian,maka paderi akan datang membisikkan kalimahitu ke telinganya dengan harapan diaakan mati dalam Islam. Saya tidakpasti sama ada dakwaan ini (membisikkan ketelinga orang nazak) benar atau tidak.Namun saya pasti ahli kitab Kristiantahu bahawa Kunci Syurga adalah DuaKalimah Syahadah. Cuma, mereka tidakmahu mengaku (kebenaran Islam) keranabimbang akan kehilangan pangkat dankedudukan duniawi.Wallahua’lam

http://lutfimj2006.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment